Festival & Fast Times

 
Festival & Fast Times
Festival Start Date Start Time End Date End Time
       
Fast of Av 31 Jul 2017 20:50 1 Aug 2017 21:39
Erev Rosh Hashanah 20 Sep 2017 Eruv Tavshillin  
Rosh Hashanah 1st day 20 Sep 2017 18:49 21 Sep 2017 19:48 
Rosh Hashanah 2nd day 21 Sep 2017   22 Sep 2017
Zom Gedaliah 24 Sep 2017 5:10   19:35
Yom Kippur + Shabbos 29 Sep 2017 18:29 30 Sep 2017 19:27
Erev Yom Tov 4 Oct 2017 Eruv Tavshillin  
Succot 1st day 4 Oct 2017 18:17
Nightfall 19:12
5 Oct 2017 19:16
Succot 2nd day 5 Oct 2017   6 Oct 2017  
Shabbos Chol Hamoed 6 Oct 2017 18:13 7 Oct 2017 19:12
Erev Yom Tov 11 Oct 2017 Eruv Tavshillin  
Shemini Atzeret 11 Oct 2017 18:02
Nightfall 18:57
12 Oct 2017 19:01
Simchat Torah 12 Oct 2017   13 Oct 2017  
Fast of Teveth 28 Dec 2017 6:16   16:46
Check out...